Положення про здійснення фінансового моніторингу нотаріусами та адвокатами

06.10.2010


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.09.2010 м. Київ № 2339/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.09.2010 за № 860/18155

Про затвердження Положення про
здійснення фінансового моніторингу
суб’єктами первинного фінансового
моніторингу, державне регулювання та
нагляд за діяльністю яких здійснює
Міністерство юстиції України

Відповідно до частини першої статті 6, пунктів 2, 3, 21, 23 частини другої статті 6, статті 7, частини шостої статті 9, частини шостої статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та з метою забезпечення координації діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо організації фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України, що додається.

2. Департаменту нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об’єднань (Чижмарь К.І.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

2.2. Довести цей наказ до відома начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Єфіменка Л.В.

Міністр
Олександр Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
29.09.2010 № 2339/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.09.2010 за № 860/18155

Положення
про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України

І. Загальні положення

1.1. Це Положення, розроблене відповідно до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” (далі – Закон), визначає порядок організації і проведення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

1.2. Положення врегульовує діяльність суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі – суб’єкти) та їх відокремлених підрозділів, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснює Міністерство юстиції України (далі – Мін’юст), а саме:

нотаріусів;

адвокатів;

суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, які надають послуги у рамках трудових правовідносин).

1.3. Цим Положенням визначається процедура:

призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;

встановлення правил та програм проведення фінансового моніторингу;

здійснення ідентифікації клієнта та вивчення його фінансової діяльності;

виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та які можуть бути пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму;

зупинення фінансових операцій;

підготовки персоналу суб’єкта щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі.

ІІ. Призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу

2.1. Положення цього розділу застосовуються суб’єктами, крім тих, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи.

2.2. Працівник, відповідальний за проведення фінансового моніторингу (далі – відповідальний працівник), призначається до моменту здійснення суб’єктом (відокремленим підрозділом) першої фінансової операції, з урахуванням особливостей, встановлених Законом.

Відповідальний працівник повинен мати бездоганну ділову репутацію, відповідати кваліфікаційним вимогам, встановленим Держфінмоніторингом, та працювати в суб’єкті (відокремленому підрозділі) за основним місцем роботи.

Одна і та сама особа не може бути призначена одночасно відповідальним працівником суб’єкта і його відокремленого підрозділу, а також одночасно у декількох відокремлених підрозділах.

Посадову інструкцію відповідального працівника затверджує керівник суб’єкта.

2.3. Новопризначений відповідальний працівник протягом трьох місяців після призначення повинен пройти навчання у порядку, встановленому Держфінмоніторингом.

2.4. Відповідальний працівник є особою, на яку покладаються організація та координація діяльності з проведення суб’єктом (відокремленим підрозділом) фінансового моніторингу.

У разі незгоди відповідального працівника з вказівками керівника суб’єкта (відокремленого підрозділу) щодо проведення фінансового моніторингу відповідальний працівник може повідомити про це Держфінмоніторинг з письмовим викладенням своїх заперечень.

2.5. Відповідальний працівник суб’єкта призначається за посадою на рівні керівництва суб’єкта і є незалежним у своїй діяльності та підзвітним тільки керівнику суб’єкта.

Виконання повноважень відповідального працівника може бути покладено на керівника суб’єкта.

2.6. У разі наявності у суб’єкта відокремлених підрозділів керівник суб’єкта за поданням керівника відокремленого підрозділу призначає відповідального працівника відокремленого підрозділу.

Відповідальний працівник відокремленого підрозділу є незалежним у своїй діяльності та підзвітним тільки керівнику суб’єкта.

Виконання повноважень відповідального працівника відокремленого підрозділу може бути покладено на керівника відокремленого підрозділу.

2.7. З урахуванням особливостей організаційної структури суб’єкта може бути створено окремий структурний підрозділ з питань проведення фінансового моніторингу.

Зазначений структурний підрозділ функціонує відповідно до положення про нього, яке затверджується керівником суб’єкта.

У разі створення суб’єктом окремого структурного підрозділу з питань проведення фінансового моніторингу керівником цього підрозділу є відповідальний працівник.

2.8. На час відсутності відповідального працівника (відрядження, хвороба, відпустка тощо) керівник суб’єкта призначає особу, що виконуватиме його обов’язки.

На вказану особу поширюються права, обов’язки та вимоги, встановлені для відповідального працівника, зокрема наявність бездоганної ділової репутації.

2.9. У разі звільнення відповідального працівника керівник суб’єкта не пізніше наступного робочого дня після його звільнення повинен призначити іншого відповідального працівника.

Не допускається виконання обов’язків відповідального працівника в разі його звільнення особою, що тимчасово виконує його обов’язки.

2.10. Керівник суб’єкта зобов’язаний сприяти виконанню відповідальним працівником своїх функцій, а також забезпечувати підвищення кваліфікації відповідального працівника шляхом проходження ним навчання не рідше одного разу на три роки.

Керівник суб’єкта несе відповідальність за організацію дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

2.11. До повноважень відповідального працівника, зокрема, належать:

прийняття рішення про повідомлення Держфінмоніторингу про фінансові операції, щодо яких є мотивовані підозри, що вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або якщо вони пов’язані, стосуються чи призначені для фінансування тероризму;

прийняття рішення про інформування правоохоронних органів, визначених законодавством, про фінансові операції, щодо яких є підозри, що вони пов’язані, стосуються чи призначені для фінансування тероризму;

здійснення перевірок діяльності будь-якого підрозділу суб’єкта первинного фінансового моніторингу та його працівників щодо дотримання ними правил внутрішнього фінансового моніторингу та виконання програм проведення фінансового моніторингу;

право доступу до всіх приміщень, документів, засобів телекомунікації суб’єкта (відокремленого підрозділу);

залучення будь-яких працівників суб’єкта (відокремленого підрозділу) до здійснення заходів із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та перевірок з цих питань;

організація розроблення та подання на затвердження, а також запровадження, виконання правил та програм проведення фінансового моніторингу;

одержання пояснень від працівників суб’єкта (відокремленого підрозділу) незалежно від займаних посад з питань проведення фінансового моніторингу;

сприяння проведенню уповноваженими представниками Держфінмоніторингу перевірок діяльності суб’єкта (відокремленого підрозділу) щодо дотримання законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

прийняття рішення про надання інформації з питань фінансового моніторингу на запити Держфінмоніторингу та відповідних правоохоронних органів;

підготовка персоналу щодо виконання вимог Закону, зокрема стосовно виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу або тих, які пов’язані, стосуються, або призначені для фінансування тероризму, шляхом проведення освітньої та практичної роботи;

прийняття рішення про відмову від проведення фінансової операції у разі, якщо фінансова операція містить ознаки такої, що згідно з цим Законом підлягає фінансовому моніторингу, та повідомлення про це Держфінмоніторингу протягом одного робочого дня, але не пізніше наступного робочого дня з дня відмови;

інформування у письмовій формі, не рідше одного разу на місяць, керівника суб’єкта про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, вжиті, зокрема, для забезпечення здійснення фінансового моніторингу;

виконання інших функцій відповідно до законодавства, правил і програми проведення фінансового моніторингу.

2.12. Інформування відповідальним працівником керівника суб’єкта про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, і заходи, вжиті для реалізації норм законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, здійснюється не рідше одного разу на місяць шляхом надання останньому письмової довідки довільної форми.

2.13. Довідка, зокрема, може містити інформацію щодо:

виявлених фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

зареєстрованих фінансових операцій, що підлягають обов’язковому і внутрішньому фінансовому моніторингу;

направленої до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

зупинених фінансових операцій;

направленої у визначених законодавством випадках до правоохоронних органів інформації;

фінансових операцій, у проведенні яких суб’єктом (відокремленим підрозділом) було відмовлено;

ужитих заходів стосовно підготовки персоналу щодо виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

результатів проведених перевірок внутрішньої системи фінансового моніторингу.

2.14. У разі якщо повноваження відповідального працівника суб’єкта виконує керівник суб’єкта, зазначена письмова довідка складається і підписується ним.

2.15. Документи, наявність яких передбачена цим розділом Положення, зберігаються не менше п’яти років з дня їх підписання (затвердження або погодження).

ІІІ. Встановлення правил та програми
проведення фінансового моніторингу

3.1. Положення цього розділу застосовуються суб’єктами, крім тих, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи.

3.2. Правила проведення фінансового моніторингу (далі – Правила) є окремим внутрішнім документом суб’єкта, який визначає механізм реалізації фінансового моніторингу та спрямований на недопущення використання суб’єкта і його відокремлених підрозділів з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

3.3. Програма проведення фінансового моніторингу (далі – Програма) є внутрішнім документом суб’єкта, який містить план організаційних заходів для проведення фінансового моніторингу.

3.4. Правила і Програма розробляються з урахуванням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та міжнародних стандартів у цій сфері.

Правила і Програма охоплюють специфіку проведення фінансового моніторингу за всіма напрямами діяльності суб’єкта і його відокремлених підрозділів.

3.5. Правила і Програма розробляються відповідальним працівником суб’єкта протягом трьох робочих днів з дати його призначення, але не пізніше моменту здійснення суб’єктом першої фінансової операції.

Правила і Програма затверджуються керівником суб’єкта.

Строк, на який складаються Правила і Програма, визначається суб’єктом самостійно з урахуванням змін у законодавстві з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

3.6. Відповідальний працівник суб’єкта за погодженням з керівником суб’єкта визначає порядок ознайомлення, зберігання і користування цими документами (в тому числі електронними копіями) та перелік осіб, які мають право доступу до цих документів.

3.7. Правила складаються з таких розділів:

опис внутрішньої системи фінансового моніторингу суб’єкта;

перелік прав та обов’язків відповідального працівника, а також інших працівників, що задіяні у проведенні фінансового моніторингу;

порядок реєстрації у Держфінмоніторингу суб’єкта і його відокремлених підрозділів;

порядок ідентифікації та вивчення клієнта, що проводить фінансову операцію, та інших осіб, які беруть у ній участь;

порядок вчинення дій під час відмови клієнту, з яким встановлені ділові відносини, в проведенні подальших фінансових операцій у разі ненадання ним необхідної інформації для ідентифікації та вивчення фінансової діяльності;

порядок здійснення відмови від встановлення ділових відносин або проведення фінансової операції у разі, якщо здійснення ідентифікації клієнта відповідно до вимог законодавства є неможливим;

порядок здійснення відмови від проведення фінансової операції у разі, якщо фінансова операція містить ознаки такої, що згідно із Законом підлягає фінансовому моніторингу;

порядок виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та які можуть бути пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму;

класифікація клієнтів з урахуванням критеріїв ризиків, визначених Держфінмоніторингом, і порядок вжиття застережних заходів щодо клієнтів, діяльність яких свідчить про підвищений ризик проведення ними таких операцій;

порядок реєстрації фінансових операцій, що відповідно до Закону підлягають фінансовому моніторингу та які можуть бути пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму;

порядок повідомлення Держфінмоніторингу про фінансові операції, які відповідно до Закону підлягають фінансовому моніторингу та стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму;

порядок дій працівників суб’єкта з підготовки та подання відповідальному працівнику інформації, необхідної для прийняття рішення про інформування, відповідно до законодавства Держфінмоніторингу та правоохоронних органів;

порядок повідомлення визначених законодавством правоохоронних органів про виявлені суб’єктом фінансові операції, стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму;

порядок виправлення помилок після отримання від Держфінмоніторингу повідомлення про некоректне (неправильне) заповнення деяких полів;

порядок надання на запит Держфінмоніторингу інформації, необхідної для виконання Держфінмоніторингом запиту, що надійшов від уповноваженого органу іноземної держави;

порядок надання на запит Держфінмоніторингу інформації, необхідної для перевірки фактів порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

опис заходів, направлених на запобігання розголошенню інформації, що подається Держфінмоніторингу, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу;

порядок збору і зберігання документів щодо ідентифікації осіб, які провели фінансову операцію, що згідно із Законом підлягає фінансовому моніторингу та/або може бути пов’язана, стосуватися або призначатися для фінансування тероризму, а також усіх документів, що стосуються проведення фінансової операції та ділових відносин з клієнтом;

порядок зупинення проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції за дорученням Держфінмоніторингу, наданим з метою виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави про зупинення відповідної фінансової операції як такої, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;

перелік заходів, спрямованих на зменшення ризиків, пов’язаних з проведенням фінансових операцій, що здійснюються без безпосереднього контакту суб’єкта з клієнтом, чи пов’язаних з використанням новітніх технологій, чи інших фінансових операцій з підвищеним ступенем ризику;

порядок зупинення проведення фінансової операції у разі, якщо така операція містить ознаки, передбачені статтями 15 і 16 Закону;

порядок зупинення проведення фінансової операції у разі, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції;

порядок направлення запитів до органів державної влади з метою виконання завдань, покладених на суб’єкта Законом;

порядок ознайомлення працівників з внутрішніми документами з питань фінансового моніторингу;

порядок інформування керівника про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, які були вжиті для реалізації норм законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

3.8. Програма містить такі заходи з термінами (строками) їх виконання та визначенням осіб, що відповідають за їх виконання:

призначення відповідального працівника та визначення його повноважень;

призначення працівника, що тимчасово виконує обов’язки відповідального працівника;

розробка та затвердження посадової інструкції відповідального працівника;

розробка і оновлення Правил і Програми;

ознайомлення працівників суб’єкта (відокремленого підрозділу) з Правилами та Програмою;

попередження працівників суб’єкта (відокремленого підрозділу) про відповідальність за порушення внутрішніх документів та законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

забезпечення підвищення кваліфікації відповідального працівника;

підготовка персоналу щодо виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму шляхом проведення освітньої та практичної роботи;

проведення внутрішньої перевірки на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

3.9. Опис внутрішньої системи фінансового моніторингу суб’єкта містить:

перелік структурних підрозділів (окремих працівників суб’єкта), залучених до проведення фінансового моніторингу, а також завдань, що вирішуються ними;

розподіл повноважень між структурними підрозділами;

механізм взаємодії структурних підрозділів, зокрема порядок здійснення документообігу, передачі інформації та прийняття управлінських рішень, послідовності дій окремих підрозділів, фахівців;

порядок проведення перевірок внутрішньої системи фінансового моніторингу.

3.10. У разі наявності у суб’єкта філій, інших відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств, які знаходяться за межами території України (у тому числі у країнах, що не застосовують або в недостатній мірі застосовують рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)), Правила повинні містити перелік заходів щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму в межах, що не суперечать законодавству цих країн. Правила повинні передбачати обов’язковість інформування суб’єктом Держфінмоніторингу у разі неможливості виконання його філіями, іншими відокремленими підрозділами та дочірніми підприємствами, які знаходяться за межами України, заходів з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму із зазначенням та обґрунтуванням причин неможливості їх виконання.

Правила також повинні містити перелік запобіжних заходів, спрямованих на: посилення ідентифікації клієнтів до встановлення ділових відносин з особами або компаніями цих країн; систематичне повідомлення про фінансові операції з клієнтами відповідних країн; попередження представників нефінансового сектору про те, що операції з фізичними або юридичними особами у відповідних країнах можуть містити ризик відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

ІV. Здійснення ідентифікації клієнта та вивчення його фінансової діяльності

4.1. Ідентифікація та вивчення фінансової діяльності здійснюються у разі:

встановлення ділових відносин з клієнтами;

виникнення підозри в тому, що фінансова операція може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;

проведення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу;

проведення разової фінансової операції без встановлення ділових відносин з клієнтами на суму, що дорівнює чи перевищує 150000 гривень, або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 150000 гривень.

Залежно від ризику проведення операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму ідентифікація клієнта здійснюється також у разі проведення ним фінансової операції на суму, що дорівнює чи перевищує 150000 або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 150000 гривень, незалежно від того, проводиться така операція одноразово чи кількома операціями, які можуть бути пов’язані між собою.

4.2. Проведення ідентифікації клієнта (особи) та вивчення його фінансової діяльності включають:

проведення заходів, спрямованих на перевірку та уточнення інформації стосовно ідентифікації особи у випадку, якщо є сумніви щодо достовірності чи повноти наданої інформації;

проведення заходів, спрямованих на уточнення інформації щодо ідентифікації, у разі зміни інформації або закінчення строку дії документів, на підставі яких вона проводилась;

проведення заходів, спрямованих на вивчення змісту діяльності і фінансового стану клієнта, відповідності фінансових операцій клієнта специфіці його діяльності;

проведення моніторингу операцій клієнтів, діяльність яких свідчить про підвищений ризик проведення ними фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

4.3. Проведення ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнта здійснюються відповідальним працівником або іншими працівниками суб’єкта (відокремленого підрозділу), уповноваженими керівником суб’єкта (відокремленого підрозділу).

Суб’єкти, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, здійснюють ідентифікацію та вивчення фінансової діяльності клієнта безпосередньо.

4.4. Ідентифікація клієнтів, які проводять фінансові операції, здійснюється на підставі поданих офіційних документів або їх копій, що засвідчені нотаріально або підприємством (установою, організацією), яке їх видало.

Документи, на підставі яких здійснюється ідентифікація осіб, що є учасниками фінансових операцій, повинні бути чинними на момент їх подання та містити всю необхідну для здійснення ідентифікації інформацію.

У разі якщо документи, на основі яких проводилась ідентифікація, зазнали змін або закінчився строк їх дії, то при здійсненні клієнтом чергової фінансової операції проводиться повторна ідентифікація.

4.5. У разі виникнення сумнівів щодо достовірності чи повноти отриманої інформації про клієнта суб’єкт здійснює заходи з перевірки та уточнення цієї інформації.

Для проведення перевірки інформації щодо ідентифікації клієнта або інших учасників фінансової операції суб’єкт може запросити додаткову інформацію у клієнта або отримати її з публічних джерел.

У разі необхідності суб’єкт має право витребувати у державних органів інформацію стосовно ідентифікації клієнта.

4.6. Ідентифікація клієнта здійснюється до/або під час встановлення з суб’єктом (відокремленим підрозділом) ділових відносин, укладання правочинів з клієнтом, але до проведення фінансової операції.

4.7. З метою визначення заходів, які необхідно вживати під час здійснення ідентифікації клієнта, суб’єкт здійснює класифікацію ризику клієнтів з урахуванням критеріїв ризиків, визначених Держфінмоніторингом.

Критерії класифікації ризику клієнтів можуть розроблятися на підставі такої інформації: резидент/нерезидент; країна походження або реєстрації клієнта; особи, які беруть участь у фінансовій операції клієнта; об’єкт фінансової операції; тривалість ділових відносин з суб’єктом; соціальний статус; характеристика ділової активності; фінансовий стан; репутація, інші показники, що можуть бути використані для визначення ознак ризику.

Відповідно до розроблених критеріїв класифікації ризику клієнта суб’єкт встановлює категорії клієнтів, які мають низький і підвищений ризик проведення ними операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

Заходи, що застосовуються до клієнтів з підвищеним ризиком, можуть включати, зокрема:

детальну перевірку наданих клієнтом ідентифікаційних даних;

запровадження вимог щодо подання клієнтом ширшого переліку документів для встановлення ділових відносин, зокрема щодо фінансового стану;

встановлення складу засновників та дійсних власників юридичної особи;

перевірку відповідності фінансової операції звичайній діяльності клієнта;

встановлення пов’язаних осіб;

встановлення джерела походження і способів переказу (внесення) коштів, що використовуються у фінансовій операції.

Перелік необхідних заходів для додаткового вивчення клієнтів, які характеризуються підвищеним ступенем ризику, може бути доповнений суб’єктом самостійно з урахуванням специфіки його діяльності.

4.8. Якщо ризик проведення клієнтом фінансових операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом або які можуть бути пов’язані, стосуватися або призначатися для фінансування тероризму, оцінюється суб’єктом як високий, суб’єкт оновлює інформацію, отриману за результатами первісної ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнта, не рідше одного разу на рік.

Для інших клієнтів строк оновлення інформації не повинен перевищувати трьох років.

Для клієнтів з низьким ризиком, які тривалий час не підтримують ділові відносини з суб’єктом, ідентифікація та оновлення інформації можуть здійснюватися в разі звернення такого клієнта до суб’єкта (відокремленого підрозділу) або проведення ним чергової фінансової операції.

4.9. Якщо під час здійснення ідентифікації або вивчення фінансової діяльності клієнта (особи, що діє від його імені) суб’єкт (відокремлений підрозділ) встановив відношення клієнта до публічних діячів, або пов’язаних з ними осіб, або до благодійної, або неприбуткової організації, він повинен:

отримати дозвіл керівника суб’єкта на встановлення ділових відносин з таким клієнтом;

вжити заходів для з’ясування джерел походження коштів клієнта;

проводити моніторинг операцій такого клієнта у порядку, визначеному для клієнтів підвищеного ризику.

4.10. У разі якщо під час обслуговування клієнта суб’єкт встановив, що його фінансові операції здійснюються за участю фізичних або юридичних осіб з країн, в яких не дозволяється застосування заходів, передбачених законодавством із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, суб’єкт:

проводить ідентифікацію клієнта за правилами для клієнтів з підвищеним ступенем ризику;

попереджає клієнта про те, що фінансові операції із зазначеними фізичними або юридичними особами можуть містити ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;

розглядає питання щодо направлення до Держфінмоніторингу відповідної інформації.

4.11. При проведенні ідентифікації та вивченні фінансової діяльності клієнта суб’єкт може складати анкету. Анкета є внутрішнім документом суб’єкта, який заповнюється і підписується працівником, уповноваженим на здійснення ідентифікації.

Анкета формується за результатами здійснення ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнта до, під час та в процесі обслуговування клієнта.

4.12. Документи щодо ідентифікації осіб, які є учасниками фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, зберігаються суб’єктом (відокремленим підрозділом) не менше п’яти років після завершення ділових відносин з клієнтом, а вся документація про здійснення такої фінансової операції – не менше п’яти років після її проведення.

У разі необхідності продовження встановленого строку зберігання документів щодо ідентифікації осіб, які є учасниками окремих фінансових операцій, та документації про здійснення окремих фінансових операцій Держфінмоніторинг інформує про це суб’єкта шляхом надсилання відповідного листа із зазначенням переліку осіб та/або фінансових операцій, документи щодо яких підлягають подальшому зберіганню суб’єктом, та строку продовження зберігання суб’єктом зазначеної інформації.

V. Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та які можуть бути пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму

5.1. Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, в тому числі тих, які можуть бути пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму, здійснюється суб’єктом (відокремленим підрозділом) на підставі:

ознак операцій, які відповідно до Закону підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу;

типологій міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, опублікованих на офіційних веб-сайтах Держфінмоніторингу та Мін’юсту;

критеріїв ризику, визначених Держфінмоніторингом;

рекомендацій Мін’юсту.

5.2. Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та які можуть бути пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму, здійснюється відповідальним працівником або іншими працівниками суб’єкта (відокремленого підрозділу), уповноваженими керівником суб’єкта (відокремленого підрозділу).

Суб’єкти, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, здійснюють виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та які можуть бути пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму, безпосередньо.

5.3. Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та які можуть бути пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму, здійснюється до початку, у процесі, в день виникнення підозр, після їх проведення або при спробі їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення.

5.4. У разі виявлення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу або може бути пов’язана, стосується або призначена для фінансування тероризму, працівник суб’єкта (відокремленого підрозділу), що її виявив, того самого дня письмово інформує про це відповідального працівника суб’єкта (відокремленого підрозділу). Відповідальний працівник перевіряє зазначену інформацію та у випадках, передбачених Законом, забезпечує її реєстрацію.

Порядок передачі інформації про виявлену фінансову операцію від працівника суб’єкта (відокремленого підрозділу) до відповідального працівника суб’єкта (відокремленого підрозділу) встановлюється у Правилах.

У разі прийняття рішення про неподання Держфінмоніторингу інформації про фінансову операцію, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу і зареєстрована у реєстрі, відповідальний працівник письмово інформує про таке рішення керівника суб’єкта (відокремленого підрозділу).

VI. Зупинення фінансових операцій

6.1. У разі виявлення працівником суб’єкта (відокремленого підрозділу) фінансової операції, учасником якої або вигодоодержувачем за якою є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, інформація щодо такої фінансової операції невідкладно передається відповідальному працівнику суб’єкта (відокремленого підрозділу).

Для прийняття рішення щодо зупинення проведення фінансової операції відповідальний працівник суб’єкта (відокремленого підрозділу) в той самий день подає керівнику суб’єкта інформацію щодо такої фінансової операції.

Рішення про зупинення фінансової операції приймається керівником суб’єкта шляхом видання відповідного письмового доручення.

Суб’єкт зобов’язаний зупинити проведення фінансової операції, учасником якої або вигодоодержувачем за якою є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, на строк до двох робочих днів.

Суб’єкт має право прийняти рішення про зупинення проведення фінансової операції на строк до двох робочих днів, якщо ця операція містить ознаки такої, що підлягає обов’язковому або внутрішньому фінансовому моніторингу.

6.2. У разі прийняття рішення про зупинення фінансової операції суб’єкт того самого дня повідомляє про це Держфінмоніторинг шляхом подання інформації за формою, встановленою Держфінмоніторингом.

Інформація подається до Держфінмоніторингу з дотриманням заходів, що виключають неконтрольований доступ до інформації або документів під час їх доставки.

6.3. У разі ненадходження до суб’єкта рішення Держфінмоніторингу про подальше зупинення фінансової операції протягом двох робочих днів з дня зупинення фінансової операції суб’єкт поновлює її проведення.

6.4. У разі отримання суб’єктом рішення Держфінмоніторингу про подальше зупинення фінансової операції суб’єкт забезпечує подальше її зупинення на строк, визначений Держфінмоніторингом.

6.5. У разі необхідності Держфінмоніторинг може прийняти рішення про продовження строку зупинення фінансової операції на сім робочих днів, про що інформує суб’єкта за формою, встановленою Держфінмоніторингом.

6.6. У разі отримання суб’єктом відповідного рішення Держфінмоніторингу суб’єкт забезпечує подальше зупинення фінансової операції на строк, встановлений у рішенні Держфінмоніторингу.

6.7. У разі закінчення строку подальшого зупинення фінансової операції, зазначеного у рішенні Держфінмоніторингу, суб’єкт поновлює її проведення.

6.8. Загальний строк зупинення проведення фінансової операції не може перевищувати чотирнадцяти робочих днів.

Держфінмоніторинг інформує суб’єкта про день закінчення строку зупинення фінансової операції шляхом направлення відповідного рішення.

6.9. У разі отримання суб’єктом доручення Держфінмоніторингу, наданого з метою виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави про зупинення відповідної фінансової операції як такої, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, суб’єкт зобов’язаний зупинити проведення або забезпечити моніторинг фінансової операції, вказаної у дорученні, у порядку, визначеному Держфінмоніторингом за погодженням з Мін’юстом.

VII. Підготовка персоналу суб’єкта щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

7.1. Положення цього розділу застосовуються суб’єктами, крім тих, які провадять свою діяльність одноособово.

7.2. Для забезпечення належного рівня підготовки персоналу з питань проведення фінансового моніторингу відповідальний працівник суб’єкта (відокремленого підрозділу) здійснює підготовку персоналу щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, шляхом проведення освітніх та практичних заходів.

7.3. Усі працівники суб’єкта (відокремленого підрозділу), що беруть участь у здійсненні або у забезпеченні здійснення фінансової операції (далі – працівники), повинні ознайомитися з Правилами та Програмою, а також брати участь у відповідних навчальних заняттях.

7.4. Працівники мають бути письмово попереджені про відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

7.5. Підготовка працівників виходячи з їх посадових обов’язків здійснюється шляхом проведення освітньої та практичної роботи, зокрема щодо:

ознайомлення працівників із законодавством України та міжнародними стандартами з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

ознайомлення працівників з внутрішніми документами з питань фінансового моніторингу;

вивчення передового досвіду у виявленні фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;

ознайомлення працівників із засобами і прийомами вивчення клієнтів та перевірки інформації щодо їх ідентифікації;

ознайомлення працівників з порядком управління ризиками щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, в тому числі шляхом проведення практичних занять щодо здійснення ними оцінки ризиків, з урахуванням встановлених критеріїв ризику.

Проведення кожного навчального заняття підтверджується відповідним записом у журналі освітніх заходів, що є окремим документом, заповнюється відповідальним працівником суб’єкта (відокремленого підрозділу) та містить, зокрема, відомості щодо дати проведення заняття, переліку тем і підписи працівників, які пройшли навчальні заняття.

Директор Департаменту нотаріату,
фінансового моніторингу юридичних послуг
та реєстрації адвокатських об’єднань


К.І.Чижмарь

Новости

11.06.2017
Рынок недвижимости в 2017 году
В августе-сентябре 2017 года эксперты аналитики в сфере недвижимости прогнозируют "оживление" покупательского спроса.
29.08.2014
Висновки експертів щодо проведення оцінки для цілей оподаткування
Висновки експертів щодо проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства
28.08.2014
Щодо проведення оцінки для цілей оподаткування. Нововведення від 23.08.2014 року
Щодо проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства